Bine ati venit pe site-ul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti

Banca Cooperatista FLAMURA Ploiesti ofera numerosilor sai clienti, persoane fizice sau juridice, toata gama de produse si servicii financiar-bancare, respectiv acorda credite in conditii extrem de avantajoase, deschideri de conturi curente, depozite bancare, transfer Western Union, constituirea de depozite cu dobanda foarte atractiva. Totodata, banca efectueaza incasarea facturilor la utilitati (Electrica, Distrigaz Sud, Orange, Cosmote, Romtelecom, APIA), servicii de consultanta financiar- bancara.

Poate fi membru cooperator orice persoana fizica sau juridica care isi are domiciliul sau resedinta in raza teritoriala de operare a Bancii cooperatiste Flamura Ploiesti sau a punctelor de lucru si care a subscris si varsat la capitalul social al acesteia cel putin numarul de parti sociale stabilite prin actul constitutiv.

Va multumim si va asteptam .

 

CONVOCARE

 

Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 20.04.2017, ora 10.00, la sediul social din str.Lupeni nr.7-9, bl.M5-M5A, parter, Prahova,  cu următoarea

ORDINE DE  ZI :

 

1.Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2016;

2.Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2016 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi;

3.Aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016, a modului de repartizare a profitului, precum şi fixarea dividendului;

4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5.Aprobarea privind prelungirea contractului de audit financiar încheiat cu Soc.Exconev S.R.L.;

6.Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2017;

7.Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie;

8.Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

9.Aprobarea programului de investiţii pe anul 2017 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

10.Aprobarea modificărilor Actului constitutiv, sub condiţia obţinerii aprobării prealabile a modificării actului constitutiv-cadru al reţelei CREDITCOOP de către BNR,conform dispozițiilor legale în vigoare, după cum urmează:

1.La articolul 2, alineatele (4) şi (5)se abrogă.

2.La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următotul cuprins:

(2) Banca cooperatistă este instituţie de credit, constituită ca asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenenţă politică, avere, condiţie socială, rasă sau sex, în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a căror activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori şi acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii.

3.La articolul 52 alineatul (5)se modifică şi va avea următotul cuprins:

(5) Preşedintele consiliului de administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director general în cadrul  băncii cooperatiste. În mod excepţional, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, acest cumul de funcţii poate fi exercitat în cazuri bine justificate.

4.La articolul 57, teza a doua a alineatului (6)se abrogă.

5.La articolul 691, alineatul (1) se modifică şi va avea următotul cuprins:

(1)Persoanele desemnate să asigure conducerea structurilor care privesc activităţile de administrare şi control al riscurilor, audit intern, juridice, conformitate, trezorerie, creditare, precum şi orice alte activităţi care pot expune banca cooperatistă unor riscuri semnificative trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii băncii cooperatiste şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase.

6.La articolul 78, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Banca cooperatistă care are statut de intreprindere socială va repartiza profitul net astfel:

-65% pentru rezerve statutare, respectiv pentru acoperirea pierderilor specifice obiectului de activitate;

-25% pentru scop social, respectiv pentru constituirea rezervei de întrajutorare.

7.Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Banca cooperatistă va participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare, în conformitate cu prevederile legale în materie.

8.La articolul 97, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2)În cazul băncii cooperatiste care are statut de intreprindere socială, aceasta se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe intreprinderi sociale care funcţionează ca şi cooperativă de credit.

9.La articolul 100, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2)În cadrul cooperativei de credit care are statut de intreprindere socială, se aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurându-se niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Actul modificator şi actul constitutiv în formă actualizată se vor semna de către președintele Consiliului de Administrație.

11.Desemnarea ca orice membru al Consiliului de Administraţie să efectueze formalitățile legale impuse pentru înregistrarea,menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generala la Registrul Comerțului, și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega altei persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

12.Desemnarea unui reprezentant pentru participarea la Adunarea Generala a Băncii Centrale Cooperatiste  CREDITCOOP;

13. Alte probleme pentru care este necesară aprobarea Adunării Generale a membrilor cooperatori.

14. Adoptarea Hotărârii Adunării generale.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția  membrilor cooperatori la sediul unității, de la data convocării adunarii generale.

 

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, a doua Adunare Generală a membrilor cooperatori se va întruni în ziua de 21.04.2017, la aceeași ora și în aceeași locație

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

GHINESCU VIRGIL