Bine ati venit pe site-ul Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti

Banca Cooperatista FLAMURA Ploiesti ofera numerosilor sai clienti, persoane fizice sau juridice, toata gama de produse si servicii financiar-bancare, respectiv acorda credite in conditii extrem de avantajoase, deschideri de conturi curente, depozite bancare, transfer Western Union, constituirea de depozite cu dobanda atractiva (cuprinsa intre 4.00%- 4.30%, pe termen de 1, 3, 6, 9, 12, 24 luni). Totodata, banca efectueaza incasarea facturilor la utilitati (Electrica, Distrigaz Sud, Orange, Cosmote, Romtelecom, APIA), servicii de consultanţă financiar- bancara.

Poate fi membru cooperator orice persoană fizică sau juridica care îşi are domiciliul sau reşedinţa în raza teritorială de operare a Bancii cooperatiste Flamura Ploiesti sau a punctelor de lucru şi care a subscris şi vărsat la capitalul social al acesteia cel puţin numărul de părţi sociale stabilite prin actul constitutiv.

Va multumim si va asteptam .

 

CONVOCARE

 

Potrivit dispoziţiilor OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului , aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată ,cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Actului constitutiv – cadru al reţelei CREDITCOOP – 2007,cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată,cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 14.04.2015, ora 10.00, la sediul Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti, str.Lupeni nr.7 – 9,bl.M5 – M5A, parter.

În situaţia în care Adunarea Generala nu s-ar putea ţine din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale si statutare, aceasta va avea loc pe data de 15.04.2015 ora 10.00  la sediul Băncii Cooperatiste Flamura Ploieşti, str.Lupeni nr.7 – 9,bl.M5 – M5A, parter;


ORDINEA  DE  ZI :

1. Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2014, de Banca Cooperatista Flamura Ploieşti;

2. Raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2014, de Banca Cooperatista Muscelul Câmpina;

3. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2014 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, la Banca Cooperatista Flamura Ploieşti;

4. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2014 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, la Banca Cooperatista Muscelul Câmpina;

5. Aprobarea situaţiilor financiare ale Băncii Cooperatiste Flamura Ploiești pe anul 2014, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum şi fixarea dividendului;

6. Aprobarea situaţiilor financiare ale Băncii Cooperatiste Muscelul Câmpina pe anul 2014, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum şi fixarea dividendului;

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

8. Aprobarea privind prelungirea contractului de audit financiar încheiat cu S.C Exconev S.R.L.;

9. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2015;

10. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie ai Băncii Cooperatiste Flamura Ploiești;

11. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie ai Băncii Cooperatiste Muscelul Câmpina;

12. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Cooperatiste Flamura Ploiești şi/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

13. Aprobarea modificarii actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

(4) În orice formă de publicitate, în toate informările şi/sau documentele precontractuale, în contractele şi corespondenţa referitoare la depozite, astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr.  39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să menţioneze denumirea schemei de garantare a depozitelor oficial recunoscută la care participă casa centrală din cadrul reţelei cooperatiste de credit.

(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în cazul informărilor, documentelor precontractuale, contractelor şi corespondenţei adresate deponenţilor negarantaţi.

2.  La articolul 11 alineatul (1) litera a), punctul 1 se abrogă.

3. La articolul 14, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatul (8) şi (9), cu următorul cuprins:

(8) Cererile de restituire totală a părţilor sociale se supun aprobării consiliului de administraţie al băncii cooperatiste, care luând în considerare situaţia financiară a acesteia, poate refuza solicitările primite sau poate limita valoarea părţilor sociale ce urmează a fi restituită.

(9) Prin limitare, se va înţelege stabilirea unui plafon maxim al valorii părţilor sociale care pot fi restituite într-o anumită perioadă de timp şi încadrarea băncii cooperatiste în acest plafon.

4. La articolul 29, teza principală se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.29 Adunarea generală deleagă Consiliului de administraţie al băncii cooperatiste exerciţiul următoarelor atribuţii ale sale:

5. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 59 (1) Membrii consiliului de administraţie trebuie să dispună în orice moment de o bună reputaţie, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvată naturii, extinderii şi complexităţii activităţii instituţiei de credit şi responsabilităţilor încredinţate şi trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase. Componenţa respectivelor organe ale instituţiei de credit trebuie să reflecte în ansamblu o gamă suficient de largă de experienţe profesionale relevante.

(2) Membrii consiliului de administraţie trebuie să dispună, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a fi în măsură să înţeleagă activităţile desfăşurate de instituţia de credit, inclusiv principalele riscuri ale acestora, şi să se pronunţe în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la toate aspectele asupra cărora trebuie să decidă potrivit competenţelor lor.

(3) Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi obiectivitate pentru a putea evalua şi pune în discuţie în mod eficient deciziile luate de către directori, atunci când este necesar, şi pentru a controla şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii.

(4) Membrii consiliului de administraţie trebuie să exercite efectiv responsabilităţile de administrare ce le revin şi să aloce timp suficient pentru îndeplinirea acestor atribuţii.

6. La articolul 61, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins, iar alineatul (4) se abrogă:

(3) Prevederile art. 59 alin. (1), (2) şi (4) se aplică în acesleaşi condiţii directorilor ca şi administratorilor.

7. La articolul 81, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 81 (1) Banca cooperatistă repartizează anual 25% din profitul contabil determinat după deducerea impozitului pe profit pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată asigurării unei desfăşurări optime şi în condiţii prudenţiale solide a operaţiunilor cu membrii cooperatori.

14. Aprobarea programului de investiţii pe anul 2015 şi a surselor de finanţare ale acestuia;

15. Desemnarea Directorului general, pentru participarea la Adunarea Generala a Băncii Centrale Cooperatiste  CREDITCOOP.

16. Diverse;

17. Adoptarea Hotărârii Adunării generale.

 

PRESEDINTELE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

AL BĂNCII COOPERATISTE FLAMURA PLOIEȘTI

IVAN MARIOARA